Węglokoks Kraj prowadzi także aktywną działalność sponsoringową, która traktowana jest jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tu także zakłada się ścisłą współpracę ze Spółkami z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS i realizację projektów przede wszystkim w takich dziedzinach jak:

 • kultura
 • sport (z naciskiem na sport amatorski)
 • nauka i oświata
 • ekologia

Wniosek o sponsoring

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane współpracą sponsoringową do składania propozycji sponsoringowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Ostateczny termin nadsyłania propozycji sponsoringowej upływa 28 września roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, umożliwiając uwzględnienie propozycji w planie i budżecie nadchodzącego roku,
 • Propozycja sponsoringowa jest przyjmowana na znormalizowanym formularzu dostępnym obok w formie elektronicznej,
 • Propozycja sponsoringowa musi zawierać wszystkie treści wskazane w formularzu,
 • Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@weglokokskraj.pl bądź w formie tradycyjnej na adres: Ul. Generała Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie.

Wypełnij formularz propozycji sponsoringowej

Węglokoks Kraj Sp. z o.o. informuje, że plan prowadzenia działalności sponsoringowej na dany rok zatwierdzany jest do końca roku poprzedzającego rok planu. Oznacza to, że informacja o ewentualnym zainteresowaniu złożoną propozycją sponsoringową może nadejść do grudnia danego roku.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o. zastrzega, że:

 • 1. ma prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową;
 • 2. nie ma obowiązku powiadamiania podmiotu zainteresowanego pozyskaniem współpracy o odrzuceniu propozycji;
 • 3. zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


WNIOSEK O SPONSORING PDF
KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby fizyczne PDF
KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby prawne PDF
Skip to content