W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, Zarząd WĘGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. informuje:
1. od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie przelewy (bez względu na obowiązek
wynikający z Ustawy o podatku od towarów i usług) będą realizowane
za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy do Państwa rachunków bankowych
zostały udostępnione prawidłowo funkcjonujące rachunki VAT.
2. od 1 stycznia 2020 roku przy regulowaniu zobowiązań wobec swoich Kontrahentów,
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. będzie sprawdzać, czy wskazany na fakturze VAT
rachunek bankowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). W przypadku jego braku
w wykazie, WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. będzie uprawniony do podjęcia działań
wynikających z art. 117ba § 3 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.
Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa rachunki bankowe, na które dokonywane są
płatności znajdują się w ww. wykazie i ewentualną ich aktualizację.
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. nie będzie ponosił winy w przypadku opóźnień
w płatnościach wynikających z niespełnienia wyżej opisanych obowiązków
leżących po stronie Sprzedawcy.

Dokument pdf

media

sidebar3

sidebar3