25 kwietnia w Bytomiu, odbyła się uroczystość rozpoczynająca cykl obchodów 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas tego wydarzenia
Prezydium OPZZ nagrodziło Spółkę WĘGLOKOKS KRAJ Diamentem OPZZ w kategorii
„Najlepszy Pracodawca”.
Przy weryfikacji i ocenie wzięto pod uwagę wiele czynników. Największe znaczenie miało zaangażowanie pracodawcy w sprawy pracownicze oraz ciągłe podnoszenie standardów w prowadzeniu dialogu społecznego. Ważna okazała się konsekwentnie realizowana polityka i strategia spółki nastawiona na rozwój pracownika, jego bezpieczeństwo oraz motywację do wykonywania czynności zawodowych.
Przy wyłonieniu zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Pracodawca” analizie poddano także
opinie dotyczące wpływu WĘGLOKOKS KRAJ na lokalny rynek pracy oraz podejście
do innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Nagroda „Diament OPZZ” umocniła pozycję spółki na rynku jako lidera wśród pracodawców oraz efektywnych i dynamicznych spółek górniczych działających na Śląsku.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

W dniu 29 marca br. zakończył się pierwszy z czterech etapów stażu naukowego, jaki w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” odbywają trzej doktoranci z Wietnamu. Doktoranci realizując program stażu w kopalnianym dziale Wentylacji poznali zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego w aspekcie przewietrzania i dystrybucji powietrza w sieci wentylacyjnej podziemnych wyrobisk górniczych. Doktorantom zaprezentowano również stosowane w polskim górnictwie rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie wymaganych warunków klimatycznych na dołowych stanowiskach pracy. Kolejne etapy stażu (listopad br., marzec oraz listopad 2020 r.) realizowane będą w działach Tąpań, Przygotowania Produkcji i Inwestycji oraz w dziale Energomechanicznym KWK „Bobrek-Piekary”.

Wietnamscy inżynierowie mogą poznawać polskie górnictwo i uczyć się tu dzięki umowie, którą podpisał Główny Instytut Górnictwa z firmą Vinacomin Institute of Mining Science and Technology z Wietnamu. Trzej pracownicy tej firmy realizują w GIG 36-miesięczny staż naukowy z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej. Tematyka przyszłych prac doktorskich dotyczy obudowy wyrobisk górniczych, zagrożeń pożarowych i metanowych oraz poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów. Istotnym elementem stażu jest umożliwienie stażystom doskonalenia znajomości języka polskiego, w szczególności w zakresie słownictwa technicznego oraz zapoznanie się z działalnością polskich firm górniczych i okołogórniczych.

Górnictwo w Wietnamie dynamicznie się rozwija, ale boryka się z wieloma problemami. Węgiel wydobywany jest z coraz niżej zalegających pokładów, a kopalnie są jeszcze na niskim poziomie technologicznym. Standardowy sprzęt, którym dysponują wszystkie polskie kopalnie, taki jak: wysokowydajne kompleksy ścianowe, rozwinięte technologicznie układy transportu urobku, jego przeróbki i wzbogacania w wietnamskich kopalniach zaczął być wprowadzany dopiero w drugiej dekadzie 21. wieku.

Ze względu na stosowane technologie, efektywność polskiego górnictwa jest na nieporównywalnym – wyższym poziomie – dlatego Wietnamczycy są zainteresowani polskim know – how oraz szkoleniem managementu, który będzie zarządzał wietnamskimi kopalniami.

 

 

Nasza spółka została ponownie uhonorowana prestiżową nagrodą przyznawaną przez miesięcznik Forbes. Wyróżnienie za drugie miejsce wśród firm z województwa śląskiego o przychodach ze sprzedaży powyżej 250 milionów złotych, odebrał prezes Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek. Każdego roku magazyn Forbes ocenia największe, najnowocześniejsze i najlepiej zarządzane polskie firmy. Nagroda ta jest docenieniem wkładu w rozwój firmy i pełnego zaangażowania wszystkich pracowników spółki oraz jej zarządu. Wyraźnie świadczy o tym, że jesteśmy w absolutnej czołówce śląskiego biznesu.

 

 

 

 

Kupiony dzięki wsparciu Węglokoksu Kraj nowoczesny echokardiograf pracuje już na pełnych obrotach. W Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala nr 4 w Bytomiu wykonuje się z jego pomocą około 30 badań dziennie.

Służy on badaniu serca, obrazowaniu struktur i ocenie funkcji. Wykonujemy te badania zarówno pacjentom hospitalizowanym, jak i również znajdującym się pod opieką poradni kardiologicznej. By móc skutecznie leczyć, musimy zrobić dobrą diagnozę. Ten aparat nam dokładnie obrazuje nam struktury serca, dzięki temu możemy ocenić ewentualne zaburzenia w budowie jak i jego funkcji. W naszym oddziale leczymy głownie osoby po zawal lub ze stabilną chorobą wieńcową i niestety z coraz większą grupą chorych z niewydolnością serca. Wśród nich wielu jest byłych lub obecnych pracowników kopalń. Na skutek dużego obciążenia pracą, wszystkimi czynnikami szkodliwymi górnicy często borykają się z chorobami serca - mówi dr n.med. Aleksander Włodarczyk, kierownik Oddziału Kardiologii WSS nr 4.

Na zakup tego sprzętu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z Grupy Kapitałowej Węglokoks, przekazał 180 tys. zł. Z prośbą o wsparcie dla szpitala do Węglokoksu Kraj zwróciła się Fundacja im Św. Barbary z Bytomia.

- To bardzo dobra, nazwijmy to inwestycja. Zdrowie jest najważniejsze, a jeśli tylko możemy przyczynić się do tego, że będą mogli korzystać z tego sprzętu także pracownicy naszych spółek, to myślę, że było warto podzielić się naszymi środkami – mówi Grzegorz Wacławek, prezes zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

To jest sprzęt z najwyższej półki. Daje ogromne możliwości diagnostyczne, ale też rozwoju nauki - badań i pisania prac naukowych. W leczeniu najważniejszą kwestią jest dobra diagnoza. Im bardziej jest precyzyjna tym łatwiej jest dobrać lekarzowi metody leczenia. W obrębie tych samym objawów istnieje czasami już kilkadziesiąt jednostek chorobowych, a każda z nich jest inaczej leczona. Dopiero uściślenie diagnozy pozwala na leczenie skuteczne – tłumaczy dr n.med. Jerzy Pieniążek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 4 w Bytomiu.

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3