Ogłoszenie

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr. 55, poz. 476 z późn. zm.)

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych

1. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymogi:

 • a) posiadać ukończone studia wyższe;
 • b) legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy;
 • c) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • d) posiadać umiejętność z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
 • e) korzystać z pełni praw publicznych;
 • f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • h) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • i) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;2. Rada Nadzorcza ustala następujący zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 • a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 • e. wiedza o zasadach i przepisach prawa pracy oraz o zbiorowych stosunkach pracy, w tym także w zakresie przepisów BHP oraz ppoż;
 • f. wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów;
 • g. wiedza w zakresie organizowania procesów wytwórczych;
 • h. wiedza w zakresie logistyki procesów wytwarzania;
 • i. wiedza w zakresie zarządzania jakością;
 • j. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;
 • k. wiedza w zakresie promocji, marketingu, sprzedaży oraz public relations.3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  • A. życiorys (CV),
  • B. list motywacyjny,
  • C. oświadczenia o:
   • a) ukończeniu wyższych studiów;
   • b) co najmniej 5 - letnim stażu pracy;
   • c) korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
   • f) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);
   • g) złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego - kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa, na adres 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 165, poz. 1171).
  • D. zaświadczenia:
   • a) o niekaralności,
   • b) lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych,
  • E. adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego.

 

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć w oryginałach lub w poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 25.11.2016, do godz. 10:00 osobiście w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, w Sekretariacie piętro X lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29.

W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do biura Spółki na wskazany powyżej adres.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADA NADZORCZA - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.- nie otwierać!”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku zgłoszenie zostanie zwrócone kandydatowi.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia następnego od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do dnia 25.11.2016 roku w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, Sekretariat X p., w godzinach 9:00 do 15:00 tel. 32 416 21 69, po uprzednim, co najmniej 2 dniowym uprzedzeniu o woli uzyskania informacji o Spółce wraz ze wskazaniem ich zakresu. Wnioski o udostępnienie informacji winny być przez kandydata złożone w formie pisemnej.

Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu: Umowa Spółki, Regulamin organizacyjny Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na dzień 30.09.2016 roku, aktualny biznes plan. Wymienione powyżej informacje będą udostępnione w dniach roboczych w formie elektronicznej lub poprzez udostępnienie informacji w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 do wglądu. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej: http://www.weglokokskraj.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 29.11.2016 r. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 od godziny 9:00, Wieża „B”.

Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie otrzymanych ze Spółki informacji, zobowiązani są do zaprezentowania programu rozwoju Spółki oraz koncepcji zarządzania Spółką.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej (na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

Najpierw przygotowywali się od strony teoretycznej, by później, punktualnie o godz. 7 rano, zjechać z kamerami osiemset metrów pod ziemię. Wszystko po to, by na antenie Dzień Dobry TVN pokazać, jak wymagająca jest praca ratownika górniczego.

Do Bytomia przyjechała czteroosobowa ekipa na czele z jednym z prowadzących poranne pasmo TVN – Piotrem Kraśko. Zanim pojawili się na terenie kopalni, przez cały dzień uczestniczyli w badaniach, ćwiczeniach i codziennych zajęciach z ratownikami w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Pod ziemię zjechali razem z poranną szychtą i spędzili tam prawie pięć godzin. Na dole wzięli udział m.in. w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu górnikowi i transporcie rannego z miejsca pracy do punktu opatrunkowego – Mamy pełną świadomość, że dla najlepszych ratowników świata, a to przecież z nimi tam byliśmy, ten dzień to trochę zabawa – mówił po powrocie na powierzchnię Piotr Kraśko – Dla mnie, a widziałem już naprawdę wiele, było to jedno z najmocniejszych doświadczeń w życiu.

 

Materiał będzie wyemitowany w programie Dzień Dobry TVN w pierwszej połowie grudnia.

W imieniu Zarządu Węglokoksu Kraj oraz ratowników górniczych z kopalni Bobrek-Piekary, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy zgodzili się wesprzeć wyjazd ratowników na X Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych, które odbyły się w dniach 19-26 sierpnia w Sudbury w Kanadzie.

 

Z nieukrywaną dumą informujemy, że podczas zawodów reprezentacja ratowników z naszej firmy zdobyła złoty medal w konkurencji gaszenia podziemnego pożaru.
Wyjazdowi do Kanady patronowali Gmina Bytom oraz Gmina Piekary Śląskie.
 
Weglokoks Kraj nadruk na koszulke 28x39

Prezes Zarządu Węglokoksu Kraj Krystian Kozakowski oraz Wiceprezes ds. Finansowych Małgorzata Gluźniewicz-Tabak byli jednymi z gości Rodzinnego Pikniku BHP, który odbył się 3 września w Zielonej koło Kalet.

Impreza, połączona z konkursem wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to dla pracowników kopalni coroczna tradycja. W tym roku piknik był okazją nie tylko do wręczenia nagród laureatom konkursu, ale także do spotkania z ratownikami górniczymi z KWK Bobrek-Piekary, którzy w drugiej połowie sierpnia wzięli udział w X Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych w Sudbury w Kanadzie, gdzie zdobyli złoty medal w konkurencji gaszenia podziemnego pożaru. Delegacja ratowników opowiadała gościom pikniku o zmaganiach w trudnych warunkach kanadyjskich kopalń.

Piknik zakończyła część biesiadno-rozrywkowa, podczas której nie zabrakło konkursów rodzinnych, atrakcji dla dzieci i występów artystycznych. Swoje umiejętności zaprezentowała m.in. Górnicza Orkiestra Dęta Bytom.

Jest ich dziesięciu. Wiedzą, jak ugasić pożar pod ziemią i wyciągnąć górników z miejsca, gdzie właśnie zawalił się kawałek ściany. Ratownicy ze Stacji Ratownictwa Górniczego kopalni Bobrek-Piekary, należącej do Węglokoksu Kraj, w sierpniu po raz kolejny wystartują w Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych, których jubileuszowa, 10. edycja odbędzie się w kanadyjskim Sudbury.

Zawody IMRC to Liga Mistrzów dla ratowników górniczych. Podczas zmagań, poprzedzonych bardzo restrykcyjnymi kwalifikacjami, ratownicy mają szansę nie tylko wykazać się umiejętnościami, ale też wymienić się wiedzą, niezbędną do tego, by na co dzień móc chronić życia górników. Nie powstałyby, gdyby nie wybuch metanu w kopalni Niwka-Modrzejów w Sosnowcu w 1998 roku, który kosztował życie sześciu ratowników.

To wydarzenie zainspirowało środowisko, by stworzyć dla nich Międzynarodowe Stowarzyszenie Ratownictwa Górniczego, które co dwa lata organizuje zawody. Rywalizują w nich drużyny z całego świata, a Polacy, którzy byli jednymi z inicjatorów powstania zarówno samej organizacji, jak i mistrzostw, zwyciężali w nich już trzykrotnie. Ostatni raz – w 2014 roku, kiedy to impreza odbyła się w Bytomiu.

Mistrzostwa w Kanadzie odbędą się w dniach 19-26 sierpnia. Ratownicy z kopalni Bobrek-Piekary wezmą na nich udział w pięciu konkurencjach: symulowanej akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru, pomocy przedmedycznej, teście wiedzy oraz rywalizacji mechaników aparatów oddechowych BG4. – W każdej z tych konkurencji w poprzednich mistrzostwach byliśmy na podium, a w akcji ratowniczej, która jest najbardziej prestiżową, zajęliśmy pierwsze miejsce – mówi Grzegorz Kaleja, kapitan drużyny – Nie moglibyśmy tego osiągnąć, gdyby nie ciągłe ćwiczenia. To one są gwarancją sukcesu, nie tylko na zawodach, ale też w naszej codziennej pracy.

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że ratownicy z naszej kopalni mogą nie tylko spełniać się w pracy, ale też dzięki swoim wybitnym umiejętnościom reprezentować nas na arenie międzynarodowej – podkreśla Krystian Kozakowski, prezes Węglokoksu Kraj – Dlatego też od samego początku firma udziela im pełnego wsparcia i pomaga w przygotowaniach do wyjazdu. Wyjazdowi ratowników Węglokoksu Kraj do Kanady patronują Gmina Bytom i Gmina Piekary Śląskie. Wspiera go też ponad dwudziestu sponsorów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Węglokoksu Kraj, tel. 416 21 61, mail: sekretariat@weglokokskraj.pl

Sponsorzy wyjazdu: Elpan, Polska Grupa Brokerska, PHU Jagoda, PHS Petek-Rupik, Jastor, Bytomski Zakład Usług Górniczych, Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Beprinż Strefa, Urządzenia i Konstrukcje, PSS Społem Bytom, Rastar, Sevitel, Eickhoff, GTL, PATENTUS, Botlogm, Gulmech, Famur, Medex, Kopex, Hydromel, Elektrometal, Ottima Plus, Diltech Krzysztof Dilling.

media

sidebar3

sidebar3