Węglokoks Kraj sp. z o.o. wprowadził od 15 czerwca br. promocyjne ceny na ekogroszek SKARBEK produkowany przez KWK BOBREK. Jego cena uległa obniżce o 40zł/t. Promocja dotyczy zarówno węgla sprzedawanego luzem jak i w workach. Promocja jest ograniczona w czasie.

 

SKARBEK (wcześniej znany na rynku jako Pieklorz) powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.Szczegółowe informacje na temat ekogroszku SKARBEK znajdują się tutaj

Spółka Polske uhli a.s. z Ostrawy, należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks rozpoczęła promocję oraz pierwsze dostawy ekogroszku SKARBEK na rynek Słowacji.

 

Producentem ekogroszku SKARBEK są kopalnie „Bobrek” i „Piekary” należące do spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. SKARBEK (wcześniej znany na rynku jako Pieklorz) powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. – Nasi odbiorcy bardzo chwalą sobie stabilną oraz dobrą jakość tego ekopaliwa. Do końca 2015 roku przewidujemy dostarczyć swoim klientom w Słowacji do 1000 ton tego surowca. Prowadzimy również działania marketingowe mające na celu intensyfikację sprzedaży SKARBKA - w tym workowanego - na obsługiwanych przez nas rynkach – mówi Tomasz Mańka, prezes Polske uhli a.s. Spółka Polske uhli rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest zakup węgla kamiennego, koksowego i energetycznego wydobywanego w Polsce i jego sprzedaż na rynkach Czech i Słowacji. Obecnie, obok działalności podstawowej Spółka Polské uhlí, a.s rozszerza swoją działalność poprzez angażowanie się w obrót materiałami hutniczymi produkowanych w ramach Grupy, jak również sprzedaż certyfikowanych produktów z granulatu gumowego na rynkach Europy Środkowej.

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w piątek 8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary.

 

Podpisanie umowy jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia pomiędzy stroną rządowąa organizacjami związkowymi. Przejęcie kopalń Bobrek i Piekary przez Węglokoks Kraj poprzedziło spełnienie wszystkich warunków formalno-prawnych określonych w umowie przedwstępnej zawartej w kwietniu br., w tym uzyskanie zgód UOKiK-u oraz organów korporacyjnych obu podmiotów (Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeń).

 

Jednocześnie 8 maja br. zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały także umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Centrum.

 

Zakończyliśmy tym samym proces przekazywania kopalń do SRK oraz sprzedaży kopalń do Węglokoksu Kraj. Teraz będziemy mogli jeszcze bardziej skoncentrować się na budowie tzw. Nowej Kompanii Węglowej, która powstanie na bazie 11 kopalń funkcjonujących obecnie w KW. Naszym celem jest poprawa efektywności kopalń, optymalizacja kosztów oraz wdrożenie działań mających na celu poprawę rentowności spółki. Zmiany nastąpią także w modelu zarządzania grupą – wprowadzone zostaną nowe procesy planowania sprzedaży, produkcji oraz inwestycji – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej, i dodał, że przez cały czas trwają rozmowy z inwestorami zainteresowanymi objęciem udziałów w nowej spółce.;

 

- Otwieramy nowy rozdział w historii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Decyzja o nabyciu kopalń wynika wprost ze strategii rozwoju Węglokoksu na lata 2010-2015. Jednym z jej istotnych elementów było zaangażowanie się w segment wydobycia węgla.Przejmujemy kopalnie w bardzo trudnym, dla branży węglowej, okresie – czasie głębokiego kryzysu i niskich cen surowca na rynkach światowych. Przed nami trudne zadanie. Obie kopalnie wymagają głębokiej restrukturyzacji i modernizacji. Dodatkowo proces naprawczy może utrudniać fakt, że zakup tych kopalń następuje w okresie wiosennym, gdzie popyt na węgiel jest bardzo mały. Mając jednak ponad 60-letnie doświadczenie na rynku węgla chcemy wykorzystać całą naszą wiedzę
i zaangażowanie, aby proces optymalizacji działalności obu kopalń został zakończony sukcesem a ich pozycja konkurencyjna w ramach Węglokoksu Kraj wzmocniła się i dała efekty w postaci dodatnich wyników finansowych. To byłby kolejny ważny krok w procesie restrukturyzacji całej branży i wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska
– podsumował Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A.

 

m. Warto podkreślić, że mimo zaostrzonej na rynku walki konkurencyjnej udało nam się utrzymać nasze dotychczasowe rynki sprzedaży, a przypomnę, że Węglokoks Kraj sprzedaje swoje produkty odbiorcom przemysłowym – z pominięciem energetyki zawodowej – w tym zwłaszcza elektrociepłowniom, branży cukrowniczej czy chemicznej podkreśla Krystian Kozakowski, prezes zarządu Węglokoks Kraj sp. z o.o.

 

Rok 2015 może okazać się przełomowy dla firmy należącej do Grupy Kapitałowej Węglokoks, bowiem Węglokoks Kraj ma pozyskać od Kompanii Węglowej kopalnię Bobrek-Centrum Ruch Bobrek. Planuje także odkupić od Spółki Restrukturyzacji Kopalń dwa inne zakłady wydobywcze – Piekary oraz Ruch Makoszowy.

Na rynku pojawił się nowy produkt – ekogroszek SKARBEK, którego producentem są kopalnie „Bobrek” i „Piekary” należące do spółki Węglokoks Kraj, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks.

 

Popularny wśród odbiorców indywidualnych ekogroszek z „Bobrka” i „Piekar” występował dotychczas pod nazwą Pieklorz. Kompania Węglowa, dotychczasowy właściciel kopalń „Bobrek” i „Piekary” zachowała sobie prawa do używania marki Pieklorz, stąd Węglokoks Kraj stanął przed koniecznością wykreowania nowej marki dla swojego sztandarowego produktu. Sięgnięto po postać legendarnego Skarbka, skrzata o wielkiej magicznej mocy, pilnującego podziemnych skarbów kopalni.

 

SKARBEK powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

 

Produkowany w kopalniach Węglokoksu Kraj ekogroszek choć występuje pod wspólną marką różni się nieznacznie parametrami jakościowymi. – Możemy zapewnić, że zarówno ekogroszek z „Bobrka” jak i z „Piekar” charakteryzuje się obecnie najwyższymi parametrami jakościowymi. Zdecydowanie lepsze właściwości fizykochemiczne ma dziś węgiel z KWK „Bobrek”, w szczególności dotyczy to parametru spiekalności, który w ostatnim czasie pozostawiał wiele do życzenia – mówi Andrzej Krzyształowski, wiceprezes ds. handlowych Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

 

Stało się tak za sprawą zakończenia eksploatacji pokładu 510, w którym występował węgiel o dużej spiekalności. Spiekalność węgla wyrażona w liczbach bezwzględnych (RI) oznacza zdolność węgla do koksowania. W skrajnych warunkach spieki koksowe potrafią nawet zatrzymać pracę podajnika retortowego. Dlatego ten parametr jest tak istotny dla użytkowników pieców z automatycznym podajnikiem. Obecnie kopalnia „Bobrek” prowadzi eksploatację węgla wyłącznie z pokładu 504, gdzie występuje węgiel o niskiej spiekalności (maksymalnie 20 Ri), dzięki czemu jakość ekogroszku z „Bobrka” jest porównywalna dziś z węglem z „Piekar”, uchodzącym dotąd za najlepszy ekogroszek w Polsce.

 

SKARBEK sprzedawany jest luzem oraz w workach o pojemności 25 kg (KWK „Piekary”) oraz 20 kg (KWK „Bobrek”). Nowy właściciel planuje zakup dla obu zakładów nowoczesnych, zautomatyzowanych linii do konfekcjonowania węgla. Inwestycje te pozwolą zintensyfikować produkcję ekogroszku SKARBEK.

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj , spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w czwartek 9 kwietnia br., przedwstępną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary. Formalno-prawne przejęcie kopalń Bobrek i Piekary przez Węglokoks Kraj nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie przedwstępnej, w tym uzyskaniu zgody UOKiK-u oraz organów korporacyjnych obu podmiotów (Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeń). Strony zamierzają sfinalizować transakcję do końca kwietnia br. Warunki transakcji zostały ustalone w wyniku szczegółowych negocjacji.

 


Podpisanie umowy jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związkowymi.

 


- Negocjacje z inwestorem były bardzo szybkie i efektywne, w związku z czym wybraliśmy alternatywny sposób sprzedaży kopalni Piekary, zakładający, że kopalnia nie zostanie wniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, lecz bezpośrednio sprzedana Węglokoksowi Kraj. Transakcja doskonale wpisuje się w program restrukturyzacji Kompanii Węglowej, jak i w strategię inwestora – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej.
- Podpisana umowa stanowi efekt bardzo twórczych i rzetelnych negocjacji. W warunkach transakcyjnych uzgodniliśmy wszystkie istotne dla obu stron kryteria, w tym objęte porozumieniem z 17 stycznia. Jednocześnie jest to wybór optymalnego rozwiązania, stanowiącego o przyszłości i rozwoju obu kopalń i ich załóg. Zakup kopalń wieńczy realizację elementu strategii rozwoju Grupy Węglokoks , która zakładała m.in. bezpośrednie zaangażowanie w sektor wydobywczy, co stanowi naturalny proces rozwoju każdej firmy handlowej. Uważam, że węgiel w Polsce ma przyszłość , o ile będzie produkowany efektywnie i nowocześnie. Węglokoks Kraj ma jasno zarysowany plan rozwoju w tym zakresie, który obejmuje modernizację kopalń w zakresie produkcji i sprzedaży nowoczesnych produktów, odpowiadających oczekiwaniom klientów na rynku – powiedział Krystian Kozakowski, Prezes Zarządu Węglokoks Kraj.

media

sidebar3

sidebar3