Spółka WĘGLOKOKS KRAJ była współorganizatorem Jarmarku Średniowiecznego, który odbył się w dniach 08-09.09.2018 r. w Parku Kachla w Bytomiu.

W dniu turnieju średniowiecznych siłaczy i eliminacji łuczników wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć turniej miecza długiego, inscenizację bitwy husyckiej, walki rycerskie oraz koncerty i występy artystyczne.

W drugim dniu imprezy, w niedzielę 9 września odbyły się walki rycerskie, pokaz kaskaderski konnej, teatr średniowieczny dla dzieci oraz koncert zespołu Stout. Dodatkowymi atrakcjami sobotnio – niedzielnego jarmarku były pokazy garncarstwa, kowalstwa, czerpania papieru, pisania gęsim piórem, a także produkcji mydła i wystawa ptaków drapieżnych.

 

 

 

 

Zorganizowany 1 września br. festyn, był kolejnym piętnastym festynem rodzinnym, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo pracy w kopalni. W imprezie wzięło udział kilkuset pracowników kopalni wraz z rodzinami, Zarząd Spółki, Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organów nadzoru zewnętrznego oraz Prezydent Miasta Bytomia i V-ce Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Spotkania pracowników, ich rodzin oraz zaproszonych gości to już tradycja w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Festyn w Zielonej jest też formą propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Grzegorz Wacławek na wstępie przywitał pracowników kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości, a następnie podziękował kierownikom zwycięskich oddziałów za wzorowe prowadzenie oddziałów, które zapewniło wysokie standardy bezpieczeństwa pracy w kierowanych oddziałach oraz realizację zaplanowanych zadań techniczno-produkcyjnych.

Festyn był też okazją do wręczenia atrakcyjnych nagród zwycięzcom organizowanych konkursów. W 2018 roku konkurs bhp został zorganizowany trzyetapowo – audyt stanowiskowy, konkurs „Bezpieczne fedrowanie” oraz ranking „Najlepszy oddział”. Wśród oddziałów ruchowych najwyżej zaklasyfikował się oddział G1P prowadzony przez sztygara oddziałowego Pana Adama Garbaciaka oraz Jacka Aleksandra, natomiast laureatem tegorocznego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpieczne fedrowanie 2018” został Pan Mateusz Plaszczymąka z oddz. KSRG-B. Do tegorocznej edycji konkursu BHP przystąpiło 81 pracowników kopalni. Poziom prezentowany przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego konieczne okazało się przeprowadzenie trzech dogrywek, aby wyłonić zwycięzców.

Organizator festynu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji począwszy od konkursów rodzinnych, konkursu rysunkowego dla najmłodszych, kończąc na występach artystycznych. Najmłodsi uczestnicy festynu bawili się pod czujnym okiem animatorów biorąc udział w zorganizowanych grach i zabawach oraz na dmuchanych zjeżdżalniach. Nie zapomniano również o zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurowali ratownicy medyczni oraz karetka pogotowia.

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych.

 

 

 

 

Sprawy Ruch Bobrek - rejon miasta Bytom (dzielnice Karb i Miechowice)

Węglokoks Kraj Sp. z o. o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76
41-905 Bytom

Centrala: 032 718 10 00
Fax: 032 718 17 81;
Dyspozytor ruchu: 032 718 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00 następnego dnia
Inspektorzy ds. szkód: 032 718 13 67; 032 718 13 63; 032 718 18 53; 032 7181364; 0327181365; 032718 1366 - w godzinach od 06.00 do 14.00
Biuro szkód: 032 71816 51; 032718851; - informacje ogólne: w godzinach od 07.00 do 15.00

 

Sprawy Ruch Piekary - rejon miasta Piekary Śląskie

Węglokoks Kraj Sp. z o. o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ul. Gen. J. Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

Centrala: 032 717 10 00
Fax: 032 287 13 13; 032 287 13 97
Dyspozytor ruchu: 032 717 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00
Inspektorzy ds. szkód: 032 717 15 37; 032 717 14 38 - w godzinach od 06.00 do 14.00

ZGŁOŚ SZKODĘ


Wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych


Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach

 

Procedury naprawienia szkód

Naprawienie szkody górniczej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę stosownego odszkodowania pieniężnego. Tryb postępowania przy naprawianiu szkód górniczych jest prowadzony w oparciu o wewnętrzny dokument spółki „Instrukcja w sprawie trybu i zasad postępowania przy usuwaniu i zapobieganiu szkodom wyrządzonym ruchem zakładu górniczego”. Poniżej przedstawiamy skrócony opis procedury:

Zgłaszanie szkód górniczych

Postępowanie w sprawie o naprawę lub zabezpieczenie przed szkodą górniczą wszczyna się na pisemny wniosek poszkodowanego lub inwestora, bądź z inicjatywy własnej kopalni odpowiedzialnej za naprawę szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego. Na równi z wnioskiem traktuje się zgłoszenie awarii lub zgłoszenie o skutkach wstrząsu górniczego w postaci uszkodzenia obiektu budowlanego, infrastruktury uzbrojenia mediów lub deformacji terenu, nie wymagające zachowania formy pisemnej. Wnioski należy składać w Działach Szkód Górniczych Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

Oględziny

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki wskazujące na możliwy związek przyczynowo-skutkowy zgłoszonych szkód z ruchem zakładu górniczego, oględzin przedmiotu wniosku w obecności wnioskodawcy dokonuje komisja z udziałem przedstawiciela kopalni. Propozycję terminu przeprowadzenia oględzin należy przedstawić wnioskodawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku o naprawienie szkody górniczej, przy czym proponowany termin oględzin nie może być późniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku, chyba że wnioskodawca wyrazi na to zgodę lub zaproponuje inny termin co zostanie odnotowane w protokole z wizji obiektu. Oględzin szkód w uprawach i zasiewach powinno się dokonywać w okresie wegetacyjnym, przed dokonaniem zbioru uprawy. Z oględzin sporządza się protokół. Protokół z oględzin, sporządzony w obecności wnioskodawcy, winien być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach.

Podstawą naprawienia szkody

Podstawą naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego jest ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą górniczym. Datę zawarcia ugody stanowi dzień, w którym została ona podpisana przez obie strony. Prawomocny wyrok sądowy jest również podstawą naprawienia szkody.

Naprawa szkody

Naprawienie szkody polegające na przywróceniu stanu poprzedniego może być wykonane przez przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Przedsiębiorca, wywiązując się z tego obowiązku, zleca wykonanie robót naprawczych podmiotowi wyłonionemu w wyniku procedury przetargowej obowiązującej w Węglokoks Kraj sp. z o.o. Szkodę może usunąć poszkodowany we własnym zakresie za zgodą i na koszt przedsiębiorcy – na warunkach ustalonych w ugodzie. Jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (przedsiębiorcy) nadmierne trudności lub koszty, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zwrot kosztów

Przedsiębiorca, na wniosek inwestora, może dokonać zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie inwestycji na ujemne wpływy eksploatacji górniczej. Podstawę zwrotu kosztów zabezpieczenia stanowi ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą. Istotnym warunkiem jest tu odpowiednie udokumentowanie wykonywanych robót budowlanych. Zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o rozpoczęciu robót budowlanych oraz umożliwił mu oględziny tzw. robót zanikających, stanowiących elementy zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej. Podstawą do ustalenia uzasadnionych kosztów odszkodowania będą średnie wartości parametrów cenotwórczych publikowane w ogólnopolskich publikacjach specjalistycznych, w tym przede wszystkim wydawnictwach „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego

 

NAPRAWA SZKÓD GÓRNICZYCH – INFORMACJA RODO

 

INFORMACJA DLA

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD GÓRNICZYCH

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ WS. SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH

Dzięki inicjatywie Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wiele dzieci skorzystało z wakacyjnych wyjazdów.

Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym przy SP 32 w Bytomiu, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz spółkami z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS umożliwiła uczniom szkół oraz podopiecznym placówek terapeutycznych udział w obozach rekreacyjnych i sportowych.

 

List Prezesa Zarządu dot. spotkania tzw.:"Okrągłego stołu"

 

List cz. 1

List cz. 2

 

media

sidebar3

sidebar3