Sprawy Ruch Bobrek - rejon miasta Bytom (dzielnice Karb i Miechowice)

Węglokoks Kraj Sp. z o. o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76
41-905 Bytom

Centrala: 032 718 10 00
Fax: 032 718 17 81;
Dyspozytor ruchu: 032 718 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00 następnego dnia
Inspektorzy ds. szkód: 032 718 13 67; 032 718 13 63; 032 718 18 53; 032 7181364; 0327181365; 032718 1366 - w godzinach od 06.00 do 14.00
Biuro szkód: 032 71816 51; 032718851; - informacje ogólne: w godzinach od 07.00 do 15.00

 

Sprawy Ruch Piekary - rejon miasta Piekary Śląskie

Węglokoks Kraj Sp. z o. o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ul. Gen. J. Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

Centrala: 032 717 10 00
Fax: 032 287 13 13; 032 287 13 97
Dyspozytor ruchu: 032 717 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00
Inspektorzy ds. szkód: 032 717 15 37; 032 717 14 38 - w godzinach od 06.00 do 14.00

ZGŁOŚ SZKODĘ


Wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych


Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach

 

Procedury naprawienia szkód

Naprawienie szkody górniczej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę stosownego odszkodowania pieniężnego. Tryb postępowania przy naprawianiu szkód górniczych jest prowadzony w oparciu o wewnętrzny dokument spółki „Instrukcja w sprawie trybu i zasad postępowania przy usuwaniu i zapobieganiu szkodom wyrządzonym ruchem zakładu górniczego”. Poniżej przedstawiamy skrócony opis procedury:

Zgłaszanie szkód górniczych

Postępowanie w sprawie o naprawę lub zabezpieczenie przed szkodą górniczą wszczyna się na pisemny wniosek poszkodowanego lub inwestora, bądź z inicjatywy własnej kopalni odpowiedzialnej za naprawę szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego. Na równi z wnioskiem traktuje się zgłoszenie awarii lub zgłoszenie o skutkach wstrząsu górniczego w postaci uszkodzenia obiektu budowlanego, infrastruktury uzbrojenia mediów lub deformacji terenu, nie wymagające zachowania formy pisemnej. Wnioski należy składać w Działach Szkód Górniczych Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

Oględziny

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki wskazujące na możliwy związek przyczynowo-skutkowy zgłoszonych szkód z ruchem zakładu górniczego, oględzin przedmiotu wniosku w obecności wnioskodawcy dokonuje komisja z udziałem przedstawiciela kopalni. Propozycję terminu przeprowadzenia oględzin należy przedstawić wnioskodawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku o naprawienie szkody górniczej, przy czym proponowany termin oględzin nie może być późniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku, chyba że wnioskodawca wyrazi na to zgodę lub zaproponuje inny termin co zostanie odnotowane w protokole z wizji obiektu. Oględzin szkód w uprawach i zasiewach powinno się dokonywać w okresie wegetacyjnym, przed dokonaniem zbioru uprawy. Z oględzin sporządza się protokół. Protokół z oględzin, sporządzony w obecności wnioskodawcy, winien być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach.

Podstawą naprawienia szkody

Podstawą naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego jest ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą górniczym. Datę zawarcia ugody stanowi dzień, w którym została ona podpisana przez obie strony. Prawomocny wyrok sądowy jest również podstawą naprawienia szkody.

Naprawa szkody

Naprawienie szkody polegające na przywróceniu stanu poprzedniego może być wykonane przez przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Przedsiębiorca, wywiązując się z tego obowiązku, zleca wykonanie robót naprawczych podmiotowi wyłonionemu w wyniku procedury przetargowej obowiązującej w Węglokoks Kraj sp. z o.o. Szkodę może usunąć poszkodowany we własnym zakresie za zgodą i na koszt przedsiębiorcy – na warunkach ustalonych w ugodzie. Jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (przedsiębiorcy) nadmierne trudności lub koszty, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zwrot kosztów

Przedsiębiorca, na wniosek inwestora, może dokonać zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie inwestycji na ujemne wpływy eksploatacji górniczej. Podstawę zwrotu kosztów zabezpieczenia stanowi ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą. Istotnym warunkiem jest tu odpowiednie udokumentowanie wykonywanych robót budowlanych. Zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o rozpoczęciu robót budowlanych oraz umożliwił mu oględziny tzw. robót zanikających, stanowiących elementy zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej. Podstawą do ustalenia uzasadnionych kosztów odszkodowania będą średnie wartości parametrów cenotwórczych publikowane w ogólnopolskich publikacjach specjalistycznych, w tym przede wszystkim wydawnictwach „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego

 

NAPRAWA SZKÓD GÓRNICZYCH – INFORMACJA RODO

 

INFORMACJA DLA

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD GÓRNICZYCH

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ WS. SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH

List Prezesa Zarządu dot. spotkania tzw.:"Okrągłego stołu"

 

List cz. 1

List cz. 2

 

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, regulującej stosowanie mechanizmu podzielonej płatności tj. split payment, Zarząd Spółki postanowił aby od 1 sierpnia 2018 roku dokonywać płatności wynikających z otrzymanych faktur VAT wobec Dostawców Spółki z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Pobierz komunikat

 

 

 

Kilkadziesiąt naprawionych budynków – domów mieszkalnych, przedszkoli, szkół, kościołów, remonty wiaduktów, dróg, linii kolejowej, a także sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Łącznie w latach 2015 - 2017 w Bytomiu, w dzielnicach Karb i Miechowice, wydano niebagatelną kwotę 59,8 mln złotych. Na 2018 r. przewidziano kolejne 25 mln zł.

- Przeznaczoną do likwidacji kopalnię Bobrek kupiliśmy w 2015 roku. Od tamtej pory nie tylko dokładamy wszelkich starań by wydobycie prowadzone było w sposób bezpieczny, z minimalnym skutkiem dla powierzchni, ale też niwelujemy skutki wieloletnich zaniedbań. Ratując kopalnię i 2,8 tys. miejsc pracy, przejęliśmy też odpowiedzialność za dotychczasową jej działalność. Trzeba podkreślić, że kopalnia fedruje od 115 lat, a problemy wskutek różnego rodzaju zaniechań narastały przez dziesięciolecia. – tłumaczy Grzegorz Wacławek, Prezes Węglokoksu Kraj.

Wyrazem tej odpowiedzialności jest objęcie obiektów budowlanych w dzielnicach Karb i Miechowice szczegółowymi pomiarami geodezyjnymi oraz obserwacjami, choć nie są one wymagane przepisami. Nadzór budowlany prowadzony jest przez najwyższej klasy rzeczoznawców i ekspertów. Dzięki ich pracy Węglokoks Kraj posiada aktualne raporty budowlane o stanie zabudowy, którymi dzieli się z władzami Bytomia oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Spółka zatrudnia wiele firm z Bytomia i okolic, które identyfikują występujące uszkodzenia i wykonują naprawy. W przypadku, gdy właściciel obiektu dokonuje remontu we własnym zakresie zwracane są jego koszty. Wszystkim poszkodowanym zapewniana jest fachowa pomoc. Uzasadnione roszczenia generalnie kończą się zawarciem ugody.

Węglokoks Kraj przekazał Gminie Bytom bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców upoważnienie, które maksymalnie upraszcza tryby działań i ich finansowania przez Spółkę w sytuacjach, gdy następuje konieczność wykwaterowania mieszkańców z powodu uszkodzeń, jakie zostaną spowodowane ruchem zakładu górniczego.

- W ostatnim czasie pojawiło się wiele nieprzychylnych nam głosów, czasem żądających wręcz zamknięcia kopalni. Trudno nie łączyć tego ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Polityczne rozgrywki nie powinny jednak być ponad interesem miasta i jego mieszkańców. Bo pamiętajmy o tym, że kopalnia Bobrek-Piekary zatrudnia 2800 osób, a ponad 2000 pracuje w firmach okołogórniczych z nią współpracujących. Łatwo można sobie wyobrazić konsekwencje likwidacji zakładu. A co najważniejsze, takie rozwiązanie tylko pogorszy sytuację. Szkody, które powstają są efektem nałożenia się działalności przeszłej i obecnej, ale chcę tu jeszcze raz przypomnieć czasowe proporcje aktywności wydobywczej, które mówią za siebie: KWK Bobrek (z byłą KWK Miechowice) fedrują na tym terenie od 1902 roku, a Węglokoks Kraj od maja 2015 roku! Wracając do problemu szkód górniczych muszę powiedzieć dobitnie, że ich mechanizm jest od ponad stu lat uruchomiony i dalej będą one występować bez względu na to czy kopalnia będzie fedrować czy nie, a kwoty jakie wydajemy na ich usuwanie i profilaktykę są znacznie wyższe od wymaganych. Tylko w tym roku to 25 milionów złotych. Jednocześnie stanowczo musimy sprzeciwiać się roszczeniom pozbawionym podstaw faktycznych i prawnych. Zdarzają się bowiem przypadki zgłaszania żądań rażąco wygórowanych, czy też dotyczących uszkodzeń obiektów, które nie mają związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością górniczą, ale wynikają z naturalnego zużycia bądź braku konserwacji, remontów i bieżących napraw, bądź są to obiekty spoza terenu górniczego określonym koncesją na wydobycie węgla. – dodaje prezes Wacławek.

W latach 2015 - 2017 wykonano i sfinansowano następujące prace:

 • • Odwadnianie niecek bezodpływowych i przepompowni ścieków,
 • • Naprawa wielotorowej linii kolejowej PKP w rejonie stacji Bytom – Karb,
 • • Naprawy szkół, placówek oświatowych i przedszkoli,
 • • Kapitalne remonty kilkunastu budynków, w których wykonano rektyfikacje wychylenia, położonych przy ul. Frenzla 38, ul. Pogodnej 13, ul. Wiśniowej 31, ul. Wolnego 3, ul. Miechowickiej 15, 17, 19, 21 i 23, ul. Ks. J. Frenzla 7 i 79a, ul. Alberta 8, ul. Konstytucji 118 oraz budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Ks. J. Popiełuszki 9,
 • • Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii Ewangelicko - Augsburskiej przy ul. Matki Ewy 1,
 • • Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii Św. Krzyża przy ul. Ks. J. Frenzla 42,
 • • Naprawa wiaduktu w ul. Wrocławskiej, bieżące naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników w Bytomiu w dzielnicach Karb i Miechowice,
 • • Naprawy awarii sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa tych sieci, uzbrojenia podziemnego wraz z budową lokalnej pompowni w dzielnicy Karb,

W tym okresie były również wypłacane jednorazowe odszkodowania za obiekty, których remont ze względów technicznych bądź ekonomicznych był niecelowy. Wśród nich są:

 • • Odszkodowanie i rozbiórka ciągów zabudowy przy ul. Kołłątaja 22 - 26 i 21 – 27
 • • Odszkodowanie i rozbiórka środkowych segmentów ciągów zabudowy przy ul. Krańcowej 1 – 11 i 2 – 8 oraz przy ul. Racławickiej 20 – 28, odszkodowanie i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Alberta 1a,
 • • Odszkodowanie budynków przy ul. Zgody 11, 15, 23 i 26,
 • • Odszkodowanie i rozbiórka budynku szkoły przy Placu Słonecznym 1a,
 • • Odszkodowanie hali magazynowo – warsztatowej przy ul. Konstytucji 150 przeznaczonej do rozbiórki.

Gratulacje i szczere wyrazy uznania: Przewodniczący Jarosław Grzesik na czele

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność! 

 

W dniu 27 czerwca odbyły się wybory na przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.  W ramach VIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, jednogłośnie zwycięzcą został Jarosław Grzesik, który zastąpił na stanowisku przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność – Pana Kazimierza Grajcarka.

 

Składamy serdeczne gratulacje Panu Jarosławowi Grzesikowi. Jesteśmy dumni z kolejnego sukcesu. Jednocześnie dziękujemy za troskę o wszystkich pracowników oraz pełną oddania pracę na rzecz WEGLOKOS KRAJ Sp. z o.o., opartą o wzajemny szacunek i merytoryczny dialog społeczny.

 

Jesteśmy przekonani, ze jest to droga do dalszych spektakularnych sukcesów – czego życzymy! 

 

                                  

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

 

media

sidebar3

sidebar3