WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. jest sponsorem Międzynarodowego Turnieju Tenisowego o Puchar Śląska - ITF Juniors - V memoriał Jacka Widawskiego, organizowanego po raz piąty przez K.S. Górnik Bytom.

Impreza będzie największym turniejem międzynarodowym w Polsce dla młodzieży do lat 18. Dzięki temu turniejowi , kariery czołowych polskich juniorów oraz juniorek nabiorą tempa. Uczestnicy mają szanse na rozwój oraz zdobywanie punktów w Polsce. Udział w tym turnieju jest niezwykle ważny w przejściu z klasy junior do zawodowego tenisa, a konfrontacja z najlepszymi tenisistami to bezcenne doświadczenie.

Przebieg turnieju będzie relacjonowany na bieżąco w dziennikach i prasie sportowej. Wyniki poszczególnych rund tuernieju przekazywane będą codziennie Polskiej Agencji prasowej a także umieszczane w sieci INTERNET na stronach: klubu, polskiego oraz śląskiego związku tenisa, stronach itf oraz portalach tenisowych.

Impreza będzie poprzedzona konferencją prasową z udziałem partnerów, sponsorów, władz miejskich i samorządowych.

Są niemalże w każdym dziale i w każdej komórce naszej firmy – nie boją się wyzwań, zawsze dzielnie, z nieskrywanym wdziękiem radzą sobie w pracy na kopalniach. Swoim profesjonalizmem, kompetencjami oraz dobrym słowem wspierają wszystkich Górników. Bez zarzutu obsługują maszyny, świetnie kontraktują, księgują oraz sprzedają węgiel. Wzorowo wywiązują się z obowiązków służbowych, a przy tym są jeszcze Matkami, Żonami i Paniami domu! Dając nam powody do dumy.

To niewątpliwie piękniejsza strona naszej górniczej załogi i to właśnie dla naszych gryfnych frelek zorganizowaliśmy, po raz kolejny już, BABSKI COMBER 2017!

Tegoroczna impreza odbyła się 22 kwietnia w Restauracji Hubertus w Piekarach Śląskich i zgromadziła ponad 100 Pań, które mogły bawić się i tańczyć w rytm muzyki disco. Salwy śmiechu oraz burze oklasków wywołały występy Kabaretu Moherowe Berety oraz widowiskowy spektakl iluzjonisty.

Wszystko to z pewnością, nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania i wsparcia naszych partnerów, którym w imieniu Zarządu Węglokoksu Kraj oraz wszystkich Pań biorących udział w zabawie, chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Państwa pomoc oraz szczególne wsparcie przy organizacji spotkania spowodowało, że każda z naszych Pań poczuła się wyjątkowo. Bawiąc się i doskonale integrując nie zapomnieliśmy o najważniejszej kwestii, jaką jest niesienie pomocy innym. Państwa życzliwość i dobry gest, przyczyniły się do wsparcia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich.

Dziękujemy!

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Węglokoks Kraj Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr. 55, poz. 476 z późń. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Wiceprezes ds. Finansowych

 

  • 1. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymogi:
   • a) posiadać ukończone studia wyższe;
   • b) legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy;
   • c) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
   • d) posiadać umiejętności z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
   • e) korzystać z pełni praw publicznych;
   • f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
   • g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   • h) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
   • i) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

 

  • 2. Rada Nadzorcza ustala następujący zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:
   • a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
   • b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
   • c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
   • d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
   • e. rachunkowość;
   • f. ocena projektów inwestycyjnych;
   • g. finanse przedsiębiorstwa;
   • h. audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa;

 

  • 3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
   • A. życiorys (CV),
   • B. list motywacyjny,
   • C. oświadczenia o:
    • a) ukończeniu wyższych studiów;
    • b) co najmniej 5 - letnim stażu pracy;
    • c) korzystaniu z pełni praw publicznych;
    • d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
    • e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
    • f) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);
    • g) złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego - kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa, na adres 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 165, poz. 1171).
   • D. zaświadczenia:
    • a) o niekaralności,
    • b) lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych,
   • E. adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego.
    Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć w oryginałach lub w poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

  4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 09.01.2017 r. do godz. 10:00 osobiście w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, w Sekretariacie piętro X lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Rady Nadzorczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o.: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29.

W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADA NADZORCZA - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezes ds. Finansowych Węglokoks Kraj Sp. z o.o.- nie otwierać!”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku zgłoszenie zostanie zwrócone kandydatowi. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia następnego od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do dnia 09.01.2017 r. roku w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, Sekretariat X p., w godzinach 9:00 do 15:00 tel. 32 416 21 69, po uprzednim, co najmniej 2 dniowym uprzedzeniu o woli uzyskania informacji o Spółce wraz ze wskazaniem ich zakresu. Wnioski o udostępnienie informacji winny być przez kandydata złożone w formie pisemnej.

Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu: Umowa Spółki, Regulamin organizacyjny Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na dzień 30.11.2016 roku, aktualny Plan rzeczowo-finansowy. Wymienione powyżej informacje będą udostępnione w dniach roboczych w formie elektronicznej lub poprzez udostępnienie informacji w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 do wglądu. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej: http://www.weglokokskraj.pl.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 16.01.2017 r. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 od godziny 9:00, Wieża „B”.

Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie otrzymanych ze Spółki informacji, zobowiązani są do zaprezentowania programu rozwoju Spółki oraz koncepcji zarządzania Spółką. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej (na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail). Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

17 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr. 55, poz. 476 z późń. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Wiceprezesa ds. Finansowych

1. 1. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymogi:

 • a) posiadać ukończone studia wyższe;
 • b) legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy;
 • c) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • d) posiadać umiejętność z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
 • e) korzystać z pełni praw publicznych;
 • f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • h) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • i) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;2. Rada Nadzorcza ustala następujący zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 • a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 • e. rachunkowość;
 • f. ocena projektów inwestycyjnych;
 • g. finanse przedsiębiorstwa;
 • h. audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa;3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  • A. życiorys (CV),
  • B. list motywacyjny,
  • C. oświadczenia o:
   • a) ukończeniu wyższych studiów;
   • b) co najmniej 5 - letnim stażu pracy;
   • c) korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • e) braku toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych wobec kandydata;
   • f) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
   • g) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);
   • h) złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego - kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa, na adres 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 165, poz. 1171).
  • D. zaświadczenia:
   • a) o niekaralności,
   • b) lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych,
  • E. adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego.

 

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć w oryginałach lub w poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 02.02.2017 r. do godz. 9:00 osobiście w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, w Sekretariacie piętro X lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29.

W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADA NADZORCZA - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.- nie otwierać!”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku zgłoszenie zostanie zwrócone kandydatowi. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia następnego od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do dnia 02.02.2017 r. roku w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, Sekretariat X p., w godzinach 9:00 do 15:00 tel. 32 416 21 69, po uprzednim, co najmniej 2 dniowym uprzedzeniu o woli uzyskania informacji o Spółce wraz ze wskazaniem ich zakresu. Wnioski o udostępnienie informacji winny być przez kandydata złożone w formie pisemnej.
Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu: Umowa Spółki, Regulamin organizacyjny Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na dzień 30.11.2016 roku, aktualny Plan rzeczowo-finansowy. Wymienione powyżej informacje będą udostępnione w dniach roboczych w formie elektronicznej lub poprzez udostępnienie informacji w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 do wglądu. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej:http://www.weglokokskraj.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 09.02.2017 r. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 od godziny 9:30, Wieża „B”.

Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie otrzymanych ze Spółki informacji, zobowiązani są do zaprezentowania programu rozwoju Spółki oraz koncepcji zarządzania Spółką. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej (na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail). Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

W dniu 4 grudnia br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” zostały zorganizowane uroczystości z okazji „Dnia Górnika”, podczas których przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego wręczyli Dyrekcji Kopalni nagrodę specjalną za innowacyjne przedsięwzięcia w prewencji wypadkowej oraz nagrodę, przyznaną za najbezpieczniej pracujący oddział, w zorganizowanej siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczny Oddział Wydobywczy 2016”.

W zorganizowanym przez Wyższy Urząd Górniczy i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego” konkursie pt. „Na początek 180 dni bez wypadku”, KWK „Bobrek – Piekary” otrzymała nagrodę specjalną za innowacyjne przedsięwzięcia w prewencji wypadkowej, które będą promowane przez Wyższy Urząd Górniczy w ramach dobrych praktyk. W konkursie nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, udział wzięło 35 zakładów górniczych wydobywających: węgiel kamienny, rudy miedzi, cynk i ołów oraz sól kamienną. Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” otrzymał również nagrodę w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczny Oddział Wydobywczy”, organizowanego przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego”, działającą przy WUG. Obszary działalności oddziałów, które decydowały o zwycięstwie obejmowały: liczbę wypadków, występujące zagrożenia i warunki pracy oraz wyniki przeprowadzanych kontroli organów nadzoru zewnętrznego. Zwycięzcą został oddział górniczy robót przygotowawczych GRP 2 z Ruchu Bobrek. Oddział GRP 2 zajął w wewnątrz zakładowym rankingu oddziałów KWK „Bobrek-Piekary” również I miejsce pokonując w konkurencji 38 oddziałów ruchowych kopalni.

Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” są priorytetem w modelu zarządzania przedsiębiorstwem, opartego na implementacji działań ukierunkowanych zapobieganiu niekorzystnych skutków wykonywanej przez pracowników pracy, a w szczególności zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym przy równoczesnym spełnieniu kryteriów produkcyjnych i technologicznych – w realizacji którego z pełnym zaangażowaniem bierze udział Kierownictwo i pracownicy kopalni.

media

sidebar3

sidebar3