W minioną niedzielę, tradycyjnie, górnicy spotkali się w cechowaniach Ruchów Bobrek i Piekary. Stamtąd wyruszyły przemarsze do Kościoła pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu oraz do Bazyliki w Piekarach Śląskich.

W związku z tragedią, która miała miejsce w ZG Rudna w Polkowicach, Zarząd Spółki zdecydował o odwołaniu artystycznych punktów programu. Odwołano również koncerty Górniczych Orkiestr Dętych. Pochody odbyły się w ciszy, podkreślając atmosferę zadumy.

Po nabożeństwach zorganizowana została wspólna Akademia Barbórkowa, którą swą obecnością uświetnili sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz wiceministrowie Grzegorz Tobiszowski i Michał Wójcik. Razem z górnikami świętowali również parlamentarzyści i samorządowcy: eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, posłowie: Barbara Dziuk, Jerzy Polaczek i Wojciech Szarama, senator Krystian Probierz, prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj, prezydent Bytomia Damian Bartyla, burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor oraz wielu innych znamienitych gości.

Podczas uroczystej Akademii Barbórkowej Minister Andrzej Dera nadał Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę, Brązowe Krzyże Zasługi oraz stopnie górnicze.
Nie brakowało też życzeń i słów uznania dla całej załogi Węglokoksu Kraj, między innymi z ust Prezesa Zarządu Węglokoksu S.A. Sławomira Obidzińskiego.


Podziemia kopalni KWK Bobrek-Piekary ponownie staną się planem dla ekipy telewizyjnej. W roli głównej ratownicy górniczy. To im poświęcony będzie program Canal + Discovery pod roboczym tytułem „Herosi”.

Tam, gdzie pojawia się zagrożenie, skąd wycofywani są górnicy, wkraczają oni – ratownicy, ludzie niosący pomoc przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Ekstremalna temperatura, wysoka wilgotność, zapylenie, hałas lub całkowita cisza i skupienie w trakcie prowadzenia akcji ratunkowych, oczekiwanie na najmniejsze oznaki życia. Wspaniała kondycja fizyczna, niesamowita odwaga, odporność na ogromy stres i towarzysząca świadomość bezpośredniego zagrożenia życia, także swojego – to ich codzienność. Dbają o bezpieczeństwo, chronią i ratują życie, gotowi do działania w każdej chwili. Doskonale zorganizowani i wyszkoleni – na miarę Mistrzów Świata.

Materiał do programu nagrywany będzie jutro (tj. 6 grudnia), a efekty współpracy emitowane będą w Canal+Discovery pod koniec pierwszego półrocza 2017 r.

29 listopada 2016 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wybrano nowych członków Zarządu Węglokoksu Kraj. Prezesem Spółki został Grzegorz Wacławek, a jej Wiceprezesem ds. Handlowych Andrzej Malesza. Nie rozstrzygnięto natomiast postępowania na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych.

Grzegorz Wacławek od 20 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Od 2000 r. pełnił funkcję Inspektora ds. Administracyjno-Gospodarczych i BHP w Zakładzie Wzbogacania Węgla „JULIAN” sp. z o.o., sprawując nadzór nad majątkiem trwałym Spółki. W 2012 r. został Dyrektorem ds. Zarządzania i Rozwoju, gdzie zajmował się przygotowywaniem i wdrażaniem planów inwestycyjnych, procedur oraz programów służących zwiększeniu efektywności firmy. W maju 2013 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania w Spółce Węglokoks Kraj, gdzie sprawował bezpośrednią kontrolę i nadzór nad działalnością firmy w zakresie działań handlowych, operacyjnych, finansów i controllingu. Grzegorz Wacławek ukończył studia na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.

Andrzej Malesza również przez większość swojego zawodowego życia związany był z zakładami Węglokoksu Kraj. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Harzburg-Kolleg. Poznał branżę górniczą z perspektywy kolejnych szczebli awansu zawodowego – od stażysty, przez kierownika działów do Dyrektora ds. Produkcji w kopalni „Bobrek”. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora KWK „Piekary”, a rok później Dyrektora ds. Produkcji w Węglokoksie Kraj.

Łącząc się w żałobie z Rodzinami oraz Bliskimi Ofiar katastrofy górniczej, Zarząd oraz Pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ, składają wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci Górników w Zakładach Górniczych "Rudna" w Polkowicach.

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr. 55, poz. 476 z późń. zm.)

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymogi:

 • a) posiadać ukończone studia wyższe;
 • b) legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy;
 • c) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • d) posiadać umiejętność z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
 • e) korzystać z pełni praw publicznych;
 • f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • h) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • i) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;2. Rada Nadzorcza ustala następujący zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 • a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 • e. wiedza o zasadach i przepisach prawa pracy oraz o zbiorowych stosunkach pracy, w tym także w zakresie przepisów BHP oraz ppoż;
 • f. wiedza o roli zarządu w relacjach z pracownikami, ich przedstawicielami oraz ich organizacjami;
 • g. wiedza o polityce rekrutacyjnej;
 • h. posiadanie wiedzy o systemie ocen i motywacji;
 • i. posiadanie wiedzy o szkoleniu i rozwoju pracowników;3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  • A. życiorys (CV),
  • B. list motywacyjny,
  • C. oświadczenia o:
   • a) ukończeniu wyższych studiów;
   • b) co najmniej 5 - letnim stażu pracy;
   • c) korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
   • f) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);;
   • g) złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego - kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa, na adres 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 165, poz. 1171).
  • D. zaświadczenia:
   • a) o niekaralności,
   • b) lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych,
  • E. adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego.

 

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć w oryginałach lub w poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 25.11.2016 r., do godz. 10:00 osobiście w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, w Sekretariacie piętro X lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29.

W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADA NADZORCZA - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.- nie otwierać!”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku zgłoszenie zostanie zwrócone kandydatowi.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia następnego od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do dnia 25.11.2016 roku w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, Sekretariat X p., w godzinach 9:00 do 15:00 tel. 32 416 21 69, po uprzednim, co najmniej 2 dniowym uprzedzeniu o woli uzyskania informacji o Spółce wraz ze wskazaniem ich zakresu. Wnioski o udostępnienie informacji winny być przez kandydata złożone w formie pisemnej.

Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu: Umowa Spółki, Regulamin organizacyjny Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na dzień 30.09.2016 roku, aktualny biznes plan. Wymienione powyżej informacje będą udostępnione w dniach roboczych w formie elektronicznej lub poprzez udostępnienie informacji w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 do wglądu. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej: http://www.weglokokskraj.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 29.11.2016 r. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 od godziny 9:00, Wieża „B”.

Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie otrzymanych ze Spółki informacji, zobowiązani są do zaprezentowania programu rozwoju Spółki oraz koncepcji zarządzania Spółką.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej (na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

media

sidebar3

sidebar3