WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zaprasza podmioty zajmujące się sprzedażą opału do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży węgla opałowego w 2019 roku.

Podstawowe wymagania:

 • doświadczenie w sprzedaży węgla opałowego potwierdzone referencjami (nie dotyczy firm obecnie współpracujących z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.);
 • potwierdzenie posiadania składów węglowych wraz z ich pojemnością (nie dotyczy firm obecnie współpracujących z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.);
 • dysponowanie potencjałem finansowym do dokonywania kwartalnych przedpłat;
 • Status Pośredniczącego Podmiotu Węglowego.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

sekretariat@weglokokskraj.pl

 

Do zgłoszenia należy przesłać:

 • referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w zakresie sprzedaży węgla  opałowego,
 • oświadczenie o posiadaniu składów węglowych wraz z ich pojemnością,
 • przedstawienie wstępnego rocznego harmonogramu gwarantującego systematyczne odbiory węgla wraz z określeniem odbiorów miesięcznych węgla w sortymentach grubych i średnich,
 • dokumenty związane ze stanem formalno-prawnym:
  • kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami reprezentacji) aktualnych dokumentów rejestrowych:
   • KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • NIP,
   • REGON
  • dokumenty konieczne w związku z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem,
  • aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  • aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
  • oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zawierająca miedzy innymi informację o aktualnej wysokości salda na rachunku oraz o obrotach na rachunku w okresie ostatnich 12 miesięcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem.

WĘGLOKOKS KRAJ zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowych dokumentów wymaganych dla przeprowadzenia wyboru firm.

 

Termin przesyłania zgłoszeń do 30.09.2018 r.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm, z którymi nawiąże współpracę. Podmioty, które zostaną wybrane przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. do zawarcia umowy, zostaną poinformowane pisemnie i zostanie im przesłany projekt umowy sprzedaży węgla.

Wyklucza się firmy i inne powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo podmioty świadczące usługi na terenie kopalni „Bobrek-Piekary” (rozładunek, załadunek węgla, transport wewnętrzny, zwałowanie).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do negocjacji. Warunkiem zawarcia umowy jest ustalenie zasad współpracy i podpisanie umowy.

media

sidebar3

sidebar3