Węglokoks Kraj prowadzi także aktywną działalność sponsoringową, która traktowana jest jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tu także zakłada się ścisłą współpracę ze Spółkami z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS i realizację projektów przede wszystkim w takich dziedzinach jak:

 • kultura
 • sport (z naciskiem na sport amatorski)
 • nauka i oświata
 • ekologia

Wniosek o sponsoring

WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane współpracą sponsoringową do składania propozycji sponsoringowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Ostateczny termin nadsyłania propozycji sponsoringowej upływa 28 września roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, umożliwiając uwzględnienie propozycji w planie i budżecie nadchodzącego roku,
 • Propozycja sponsoringowa jest przyjmowana na znormalizowanym formularzu dostępnym obok w formie elektronicznej,
 • Propozycja sponsoringowa musi zawierać wszystkie treści wskazane w formularzu,
 • Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@weglokokskraj.pl bądź w formie tradycyjnej na adres: ul. Generała Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie.

Wypełnij formularz propozycji sponsoringowej

Węglokoks Kraj S.A. informuje, że plan prowadzenia działalności sponsoringowej na dany rok zatwierdzany jest do końca roku poprzedzającego rok planu. Oznacza to, że informacja o ewentualnym zainteresowaniu złożoną propozycją sponsoringową może nadejść do grudnia danego roku.

Węglokoks Kraj S.A. zastrzega, że:

 • 1. ma prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową;
 • 2. nie ma obowiązku powiadamiania podmiotu zainteresowanego pozyskaniem współpracy o odrzuceniu propozycji;
 • 3. zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


WNIOSEK O SPONSORING PDF
KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby fizyczne PDF
KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby prawne PDF