WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zaprasza firmy prowadzące działalność z zakresu sprzedaży paliw stałych do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży węgla opałowego w 2022 roku.

I. Sprzedawca:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Ziętka

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

REGON: 270034633

BDO: 000012274

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części ogłoszenia. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.


II. Podstawowe wymagania:
O nawiązanie współpracy mogą ubiegać się podmioty, które spełniają niżej opisane warunki w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
 1. Doświadczenie w sprzedaży węgla opałowego potwierdzone referencjami w zakresie zakupu węgla opałowego w ostatnich trzech latach, w ilościach nie mniejszych niż 3 000 ton (w przypadku firm współpracujących dotychczas z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., nie ma obowiązku przedkładania referencji).
 2. Potwierdzenie posiadania placów składowych węglowych wraz z ich pojemnością.
 3. Dysponowanie potencjałem finansowym do dokonywania miesięcznych przedpłat, zgodnie z zapisami umowy.
 4. Niezaleganie z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 5. Nieznajdowanie się w stanie likwidacji lub upadłości z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
 6. Jest pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu art. 2 ust. 23a Ustawy o podatku akcyzowym i jest zrejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a Ustawy,
Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych, a wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów i oświadczeń.

III. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia wymagań.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w zakresie sprzedaży węgla opałowego (nie dotyczy firm współpracujących dotychczas z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)
 2. Oświadczenie o posiadaniu składów węglowych wraz z ich pojemnością.
 3. Przedstawienie wstępnego rocznego harmonogramu gwarantującego systematyczne odbiory węgla wraz z określeniem odbiorów miesięcznych węgla w sortymentach grubych i średnich.
 4. Dokumenty związane ze stanem formalno-prawnym:
  1. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami reprezentacji) aktualnych dokumentów rejestrowych:
   • KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
   • NIP,
   • REGON,
  2. oświadczenie w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zgodnie z załącznikiem nr 1,
  3. dokumenty konieczne w związku z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych (kserokopia zaświadczenia aktualizacji danych lub rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
  5. aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  6. aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
  7. oświadczenie o posiadaniu środków finansowych pozwalających na dokonywanie przedpłat zgodnie z zapisami umowy.
Wszystkie dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez podmiot składający zgłoszenie lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

WĘGLOKOKS KRAJ zastrzega sobie prawo do żądania złożenia dodatkowych dokumentów wymaganych dla przeprowadzenia wyboru firm.


IV. Zasady składania zgłoszeń.
 1. Zgłoszenie winno składać się z oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt II i III oraz pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących zgłoszenie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
 2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie sekretariat@weglokokskraj.pl
 3. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 08.10.2021 r.
 4. Osobami udzielającymi informacji ze strony Sprzedawcy są: Katarzyna Scheer e-mail: k.scheer@weglokokskraj.pl i Agnieszka Nadolska – email:a.nadolska@weglokokskraj.pl. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

V. Warunki umowy.

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych w związku z Ogłoszeniem, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 2. Administrator oświadcza, że pracownicy uczestniczący w procesie wyłonienia kontrahentów zgodnie z treścią Ogłoszenia, znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do ich przetwarzania.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe udostępnione przez Państwa w związku z ogłoszeniem, zostaną wykorzystane wyłącznie w celach zawartych w treści Ogłoszenia.”
 4. Klauzulę informacyjną oraz wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. znajdą Państwo w załączniku nr 2, niniejszego Ogłoszenia oraz na stronie internetowej Administratora www.weglokokskraj.pl w zakładce RODO.

VII. Postanowienia końcowe.
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm, z którymi nawiąże współpracę. Wyklucza się firmy i inne powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo podmioty świadczące usługi na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary” (rozładunek, załadunek węgla, transport wewnętrzny, zwałowanie). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Warunkiem podjęcia współpracy jest zawarcie umowy, której istotne postanowienia zostały przedstawione w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie system monitorów paliw
Załącznik nr 2 - RODO
Załącznik nr 3
Skip to content