WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zaprasza firmy prowadzące działalność z zakresu sprzedaży paliw stałych do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży węgla opałowego w 2021 roku.

I. Sprzedawca:
WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Ziętka
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
REGON: 270034633
BDO: 000012274
adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części ogłoszenia. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

II. Podstawowe wymagania:
O nawiązanie współpracy mogą ubiegać się podmioty, które spełniają niżej opisane warunki w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

 1. Doświadczenie w sprzedaży węgla opałowego potwierdzone referencjami w zakresie zakupu węgla opałowego w ostatnich trzech latach, w ilościach nie mniejszych niż 5 000 ton (w przypadku firm współpracujących dotychczas z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., nie ma obowiązku przedkładania referencji).
 2. Potwierdzenie posiadania placów składowych węglowych wraz z ich pojemnością.
 3. Dysponowanie potencjałem finansowym do dokonywania kwartalnych przedpłat tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Sprzedawca dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Niezaleganie z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 5. Nieznajdowanie się w stanie likwidacji lub upadłości z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
 6. Posiadanie statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych, a wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów i oświadczeń.

III. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia wymagań. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w zakresie sprzedaży węgla opałowego (nie dotyczy firm współpracujących dotychczas z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)
 2. Oświadczenie o posiadaniu składów węglowych wraz z ich pojemnością.
 3. Przedstawienie wstępnego rocznego harmonogramu gwarantującego systematyczne odbiory węgla wraz z określeniem odbiorów miesięcznych węgla w sortymentach grubych i średnich.
 4. Dokumenty związane ze stanem formalno-prawnym:
  1. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami reprezentacji) aktualnych dokumentów rejestrowych:
   • KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
   • NIP,
   • REGON,
  2. oświadczenie w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zgodnie z załącznikiem nr 1,
  3. dokumenty konieczne w związku z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy),
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
  5. aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  6. aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
  7. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zawierająca miedzy innymi informację potwierdzającą zdolność kredytową lub stan posiadania środków finansowych w kwocie nie niższej niż 2 000 0000 zł, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania zgłoszenia.
Wszystkie dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez podmiot składający zgłoszenie lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

WĘGLOKOKS KRAJ zastrzega sobie prawo do żądania złożenia dodatkowych dokumentów wymaganych dla przeprowadzenia wyboru firm.


IV. Zasady składania zgłoszeń.
 1. Zgłoszenie winno składać się z oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt II i III oraz pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących zgłoszenie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
 2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie sekretariat@weglokokskraj.pl
 3. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 30.10.2020 r.
 4. Osobami udzielającymi informacji ze strony Sprzedawcy są: Katarzyna Scheer e-mail: k.scheer@weglokokskraj.pl i Agnieszka Nadolska – email:a.nadolska@weglokokskraj.pl Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

V. Warunki umowy. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych w związku z Ogłoszeniem, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 2. Administrator oświadcza, że pracownicy uczestniczący w procesie wyłonienia kontrahentów zgodnie z treścią Ogłoszenia, znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do ich przetwarzania
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe udostępnione przez Państwa w związku z ogłoszeniem, zostaną wykorzystane wyłącznie w celach zawartych w treści Ogłoszenia.”
 4. Klauzulę informacyjną oraz wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. znajdą Państwo w załączniku nr 2, niniejszego Ogłoszenia oraz na stronie internetowej Administratora www.weglokokskraj.pl w zakładce RODO.

VII. Postanowienia końcowe.
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm, z którymi nawiąże współpracę. Wyklucza się firmy i inne powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo podmioty świadczące usługi na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary” (rozładunek, załadunek węgla, transport wewnętrzny, zwałowanie). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Warunkiem podjęcia współpracy jest zawarcie umowy, której istotne postanowienia zostały przedstawione w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie system monitorów paliw
Załącznik nr 2 - RODO
Załącznik nr 3
Skip to content