Dokładamy wszelkich starań by wydobycie prowadzone było w sposób bezpieczny, z minimalnym skutkiem dla powierzchni, ale też niwelujemy skutki wieloletnich zaniedbań.

Kilkadziesiąt naprawionych budynków – domów mieszkalnych, przedszkoli, szkół, kościołów, remonty wiaduktów, dróg, linii kolejowej, a także sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – to krótkie podsumowanie działań naprawczych od 2015 r., które podjęliśmy razem z innymi podmiotami branży węglowej, a których wartość sięga niemal 60 mln zł.

W latach 2015 - 2017 wykonano i sfinansowano następujące prace:

 • Odwadnianie niecek bezodpływowych i przepompowni ścieków,
 • Naprawa wielotorowej linii kolejowej PKP w rejonie stacji Bytom – Karb,
 • Naprawy szkół, placówek oświatowych i przedszkoli,
 • Kapitalne remonty kilkunastu budynków, w których wykonano rektyfikacje wychylenia, położonych przy ul. Frenzla 38, ul. Pogodnej 13, ul. Wiśniowej 31, ul. Wolnego 3, ul. Miechowickiej 15, 17, 19, 21 i 23, ul. Ks. J. Frenzla 7 i 79a, ul. Alberta 8, ul. Konstytucji 118 oraz budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Ks. J. Popiełuszki 9,
 • Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii Ewangelicko - Augsburskiej przy ul. Matki Ewy 1,
 • Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii Św. Krzyża przy ul. Ks. J. Frenzla 42,
 • Naprawa wiaduktu w ul. Wrocławskiej, bieżące naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników w Bytomiu w dzielnicach Karb i Miechowice
 • Naprawy awarii sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa tych sieci, uzbrojenia podziemnego wraz z budową lokalnej pompowni w dzielnicy Karb,

W tym okresie były również wypłacane jednorazowe odszkodowania za obiekty, których remont ze względów technicznych bądź ekonomicznych był niecelowy. Wśród nich są:

 • Odszkodowanie i rozbiórka ciągów zabudowy przy ul. Kołłątaja 22 - 26 i 21 – 27
 • Odszkodowanie i rozbiórka środkowych segmentów ciągów zabudowy przy ul. Krańcowej 1 – 11 i 2 – 8 oraz przy ul. Racławickiej 20 – 28, odszkodowanie i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Alberta 1a,
 • Odszkodowanie budynków przy ul. Zgody 11, 15, 23 i 26,
 • Odszkodowanie i rozbiórka budynku szkoły przy Placu Słonecznym 1a,
 • Odszkodowanie hali magazynowo – warsztatowej przy ul. Konstytucji 150 przeznaczonej do rozbiórki.

Procedury naprawienia szkód

Naprawienie szkody górniczej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę stosownego odszkodowania pieniężnego. Tryb postępowania przy naprawianiu szkód górniczych jest prowadzony w oparciu o wewnętrzny dokument spółki „Instrukcja w sprawie trybu i zasad postępowania przy usuwaniu i zapobieganiu szkodom wyrządzonym ruchem zakładu górniczego”. Poniżej przedstawiamy skrócony opis procedury:

Zgłaszanie szkód górniczych

Postępowanie w sprawie o naprawę lub zabezpieczenie przed szkodą górniczą wszczyna się na pisemny wniosek poszkodowanego lub inwestora, bądź z inicjatywy własnej kopalni odpowiedzialnej za naprawę szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego. Na równi z wnioskiem traktuje się zgłoszenie awarii lub zgłoszenie o skutkach wstrząsu górniczego w postaci uszkodzenia obiektu budowlanego, infrastruktury uzbrojenia mediów lub deformacji terenu, nie wymagające zachowania formy pisemnej. Wnioski należy składać w Działach Szkód Górniczych Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

Wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych pobierz
Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach pobierz

Oględziny

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki wskazujące na możliwy związek przyczynowo-skutkowy zgłoszonych szkód z ruchem zakładu górniczego, oględzin przedmiotu wniosku w obecności wnioskodawcy dokonuje komisja z udziałem przedstawiciela kopalni. Propozycję terminu przeprowadzenia oględzin należy przedstawić wnioskodawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku o naprawienie szkody górniczej, przy czym proponowany termin oględzin nie może być późniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku, chyba że wnioskodawca wyrazi na to zgodę lub zaproponuje inny termin co zostanie odnotowane w protokole z wizji obiektu. Oględzin szkód w uprawach i zasiewach powinno się dokonywać w okresie wegetacyjnym, przed dokonaniem zbioru uprawy. Z oględzin sporządza się protokół. Protokół z oględzin, sporządzony w obecności wnioskodawcy, winien być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach.

Podstawą naprawienia szkody

Podstawą naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego jest ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą górniczym. Datę zawarcia ugody stanowi dzień, w którym została ona podpisana przez obie strony. Prawomocny wyrok sądowy jest również podstawą naprawienia szkody.

Naprawa szkody

Naprawienie szkody polegające na przywróceniu stanu poprzedniego może być wykonane przez przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Przedsiębiorca, wywiązując się z tego obowiązku, zleca wykonanie robót naprawczych podmiotowi wyłonionemu w wyniku procedury przetargowej obowiązującej w Węglokoks Kraj sp. z o.o. Szkodę może usunąć poszkodowany we własnym zakresie za zgodą i na koszt przedsiębiorcy – na warunkach ustalonych w ugodzie. Jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (przedsiębiorcy) nadmierne trudności lub koszty, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zwrot kosztów

Przedsiębiorca, na wniosek inwestora, może dokonać zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie inwestycji na ujemne wpływy eksploatacji górniczej. Podstawę zwrotu kosztów zabezpieczenia stanowi ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą. Istotnym warunkiem jest tu odpowiednie udokumentowanie wykonywanych robót budowlanych. Zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o rozpoczęciu robót budowlanych oraz umożliwił mu oględziny tzw. robót zanikających, stanowiących elementy zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej. Podstawą do ustalenia uzasadnionych kosztów odszkodowania będą średnie wartości parametrów cenotwórczych publikowane w ogólnopolskich publikacjach specjalistycznych, w tym przede wszystkim wydawnictwach „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego pobierz Klauzula informacyjna RODO - osoby zgłaszające roszczenie z tytułu szkód górniczych pobierz

NAPRAWA SZKÓD GÓRNICZYCH – DANE KONTAKTOWE

Sprawy Ruch Piekary - rejon miasta Piekary Śląskie
Węglokoks Kraj S.A.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ul. Gen. J. Ziętka 41-940 Piekary Śląskie
Centrala: 032 717 10 00
Fax: 032 287 13 13; 032 287 13 97
Dyspozytor ruchu: 032 717 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00
Inspektorzy ds. szkód: 032 717 15 37; 032 717 14 38 - w godzinach od 06.00 do 14.00
Sprawy Ruch Bobrek - rejon miasta Bytom (dzielnice Karb i Miechowice)
Węglokoks Kraj S.A.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76 41-905 Bytom
Centrala: 032 718 10 00
Fax: 032 718 17 81;

Dyspozytor ruchu: 032 718 15 00 - zgłaszanie awarii w godzinach od 14.00 do 06.00 następnego dnia Inspektorzy ds. szkód: 032 718 13 67; 032 718 13 63; 032 718 18 53; 032 7181364; 0327181365; 032718 1366 - w godzinach od 06.00 do 14.00 Biuro szkód: 032 71816 51; 032718851; - informacje ogólne: w godzinach od 07.00 do 15.00